advies besluit inzake vrijstellingen

SARO bracht, op vraag van minister Joke Schauvliege, op 10 februari 2016 advies uit over de wijzigingen aan het vrijstellingsbesluit, het meldingsbesluit en de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. De raad vindt het positief dat het ontwerpbesluit grondig werd aangepast naar aanleiding van de kritische bemerkingen die SARO formuleerde in zijn advies van 17 juli 2015. Niettemin heeft de raad nog diverse bemerkingen bij de voorgestelde wijzigingen. Zo vraagt de raad om de gevolgen van de voorgestelde wijzigingen betreffende het systeem van vrijstellingen en meldingen eenduidig en volledig in kaart te brengen. Voor de raad zijn hieromtrent nog diverse onduidelijkheden. Het is belangrijk dat de gevolgen - voor zowel de aanvrager als de overheden - in kaart worden gebracht.

De raad benadrukt tevens zijn bezorgdheid over de stelling dat met de voorgestelde wijzigingen aan het systeem van vergunningen, meldingen en vrijstellingen een volwaardig evenwicht wordt bereikt tussen (1) het nastreven van administratieve vereenvoudiging, (2) het creƫren van rechtszekerheid en (3) de zorg voor ruimtelijke kwaliteit. De raad meent dat voor een aantal aspecten dit evenwicht nog niet is bereikt. De raad vraagt aldus om hieromtrent de voorgestelde wijzigingen nog eens grondig te screenen. Een bijzonder aandachtspunt is de zorg voor ruimtelijke kwaliteit. Het is essentieel dat bij de vrijstellingen rekening wordt gehouden met de ruimtelijke impact van de handelingen omwille van hun omvang, aard of ligging (cf. artikel 4.2.3 VCRO) en dat niet gewenste ruimtelijke ontwikkelingen vermeden worden.