advies besluit onroerenderfgoedpremies

Op vraag van minister-president Geert Bourgeois gaf SARO op 24 mei 2017 advies over het besluit houdende wijziging van het onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 betreffende het uitsluiten van de BTW bij het berekenen van premies.

Het ontwerpbesluit voorziet in de generieke afschaffing van de betoelaagbaarheid van de BTW bij het berekenen van erfgoedpremies. De raad kan het ontwerpbesluit niet ondersteunen. Er is onvoldoende onderzocht wat de mogelijke effecten zijn van de generieke maatregel. De maatregel wordt bovendien ingevoerd voor er duidelijkheid bestaat over het voorziene flankerend beleid en is bovendien onvoldoende ingebed in een coherent en stabiel financieel beleid inzake onroerend erfgoed.