advies besluit vrijstellingen

SARO werd op 14 april 2009 door de Vlaamse Minister bevoegd voor Ruimtelijke Ordening verzocht om binnen de 15 dagen advies uit te brengen over het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de werken, handelingen of wijzigingen van algemeen belang en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse bouwmeester. SARO bracht op 30 april 2009 advies uit en formuleerde onder meer bedenkingen bij de vraag tot spoedbehandeling.

De raad formuleerde in zijn advies onder meer bedenkingen bij de verenigbaarheid van de vrijgestelde handelingen met de stedenbouwkundige voorschriften. Ook ging de raad in op een aantal aanpassingen aan de vrijstelling voor afbraak van vrijstaande bouwwerken. Met betrekking tot de vrijstellingen in agrarische gebieden voor verplaatsbare schuilhokken en vaste schuilhokken tot 20 m² stelde de raad dat het essentieel is dat de overheid in kennis wordt gesteld van deze constructies en dat deze constructies niet strijdig zijn met de voorschriften.