advies bestuurlijke handhaving

Op vraag van minister-president Geert Bourgeois bracht SARO op 29 augustus 2018 advies uit over voorontwerp kaderdecreet bestuurlijke handhaving.

De raad heeft in het verleden reeds benadrukt dat het voorzien van een dubbele mogelijkheid tot optreden - bestuurlijk naast rechterlijk - een belangrijke meerwaarde kan bieden voor het handhavingsbeleid inzake ruimtelijke ordening. Het voorzien van een bestuurlijk handhavingstraject kan er toe leiden dat op het terrein sneller en effectiever resultaten worden geboekt.

SARO formuleert enkele strategische bedenkingen bij het ontwerpkaderdecreet. De raad vraagt allereerst een verdere duiding van hoe de krachtlijnen van het ontwerpkaderdecreet inzake bestuurlijke handhaving zich verhouden tot de nieuwe krachtlijnen van de bestuurlijke handhaving in de ruimtelijke ordening. Bovendien vraagt de raad verdere verduidelijking en duiding van het ontwerpkaderdecreet en wijst de raad op het belang van een volwaardige rechtsbescherming van de burger mede vanuit het oogpunt van proportionaliteit.