advies complex project Klein Op De Berg

De Vlaamse Regering keurde op 14 oktober 2016 de startbeslissing inzake het complex project 'uitdoven industrieterrein Op de Berg' goed. Op vraag van departement Omgeving bracht SARO op 27 juni 2018 hierover advies uit.

SARO ondersteunt de doelstelling van dit complex project gericht op het uitdoven van het industrieterrein Op de Berg en de ontwikkeling van een natuurgebied dat volwaardig onderdeel wordt van het Nationaal Park Hoge Kempen. De raad formuleert in zijn advies diverse aandachtspunten ten aanzien van het onderzoeksproces.

De voorgestelde alternatieven focussen sterk op één specifieke financieringsvorm met name het genereren van financiële middelen door grindontginning. De raad vraagt om de mogelijke alternatieven te verruimen en ook andere vormen van financiering en vereveningsinstrumenten te onderzoeken.

Niettegenstaande de voorgestelde alternatieven sterk focussen op grind- en zandwinning stelt de raad vast dat geen enkele relatie wordt gelegd met het Vlaams ontginningsbeleid en de doelstellingen inzake planmatige aanpak van het ontginningsbeleid. Tevens vraagt de raad meer aandacht voor het te ontwikkelen natuurstreefbeeld. En ten slotte wijst SARO ook op het belang van een maatschappelijke kosten-baten onderzoek en de actieve ondersteuning en begeleiding van de bestaande bedrijven bij hun herlokalisatieproces.