advies decreet personenbelasting beschermde goederen

Op vraag van minister-president Geert Bourgeois gaf SARO op 13 september 2017 advies over het voorontwerp van decreet inzake de personenbelasting beschermde goederen.

Het voorontwerp van decreet voert een optimalisatie door aan de bestaande belastingvermindering voor onderhoud en restauratie van beschermd onroerend erfgoed. Met betrekking tot de keuze tussen belastingvermindering en premies wijst de raad op het ontbreken van een coherent en stabiel financieel kader. De raad vraagt tevens effectief werk te maken van een fiscale stimulans voor de ontsluiting van onroerend erfgoed. SARO wijst tot slot op de mogelijkheid dat niet de volle eigenaar maar bijvoorbeeld de vruchtgebruiker of erfpachthouder investeert in het behoud of de herwaardering van een onroerend goed.