advies gewestelijk RUP Zolder-Lummen-Zuid

De raad erkent dat dit RUP kadert in de nadere uitwerking van het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) en uitvoering geeft aan de beslissing van de Vlaamse Regering om voor het gebiedsprogramma Zolder - Lummen Zuid een RUP op te maken.

SARO heeft diverse fundamentele bemerkingen. SARO dringt aan op een verdere onderbouwing van de doelstellingen inzake de uitwerking van het ENA in afstemming met de ruimtelijke doelstellingen van het Witboek BRV. De raad wijst verder op het ontbreken van een samenhangend ruimtelijk verhaal en vraagt een volwaardige onderbouwing van de compenserende/milderende maatregelen voor natuur en bos. Tot slot vraagt SARO de ruimtelijke ontwikkelingen inzake natuurcompensatie en boscompensatie uit te werken in samenhang met een volwaardige ruimtelijke visie ten aanzien van het behoud van de agrarische structuur. Enkele raadsleden nemen een standpunt in.