advies gewestelijk verordening publiciteit

Op vraag van minister Joke Schauvliege bracht SARO op 24 mei 2017 advies uit over het voorontwerp van besluit houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake publiciteitsinrichtingen en tot wijziging van artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is.

SARO vindt het een goede zaak dat de regelgeving inzake publiciteit wordt vernieuwd en samengebracht in een gewestelijke stedenbouwkundige verordening. De raad meent evenwel dat verdere verduidelijking en bijsturing noodzakelijk is wat betreft: het toepassingsgebied en de impact van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening, de uitzonderingen voor specifieke publiciteitsinrichtingen, de zaakgebonden en niet-zaakgebonden publiciteitsinrichtingen en de relatie met gemeentelijke verordeningen.