advies RUP golfterrein Witbos

De raad beoordeelt het RUP ongunstig en formuleert in zijn advies diverse strategische bemerkingen. De raad meent dat het RUP onvoldoende aandacht heeft voor de ontwikkeling van een samenhangende visie voor het openruimtegebied. De raad wijst op de noodzakelijke boscompensatie en op het behoud en de versterking van de natuurwaarden in het plangebied. De herbestemming van grote zones naar 'gebouwen en verharde parkeerplaatsen' biedt onvoldoende garanties voor een inperking van de bebouwingsdynamiek, de verhardingsdynamiek en de mobiliteitsvraag.