advies RUP woongebied Tiendeschuurveld Zaventem

SARO bracht, op vraag van minister Joke Schauvliege, op 24 mei 2017 advies uit over het voorontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan inzake het Vlaams Stedelijk Gebied voor Brussel: woongebied Tiendeschuurveld Zaventem.

In het kader van de afbakening van het Vlaams Stedelijk Gebied voor Brussel werd het woongebied Tiendeschuurveld herbestemd naar agrarisch gebied met overdruk natuurverweving. Om te voldoen aan het vonnis van 22 mei 2015 inzake de verplichting tot planschadevergoeding, bestemt het RUP het Tiendeschuurveld opnieuw als woongebied. SARO stelt vast dat het RUP louter ingegeven is vanuit een financiƫle beweegreden (en dus geen ruimtelijk motief inhoudt).

De raad wijst ook op het foutief signaal dat met het RUP wordt gegeven en dit specifiek in het kader van de strategische doelstellingen (zoals vastgelegd in het Witboek BRV) inzake het verhogen van het ruimtelijk rendement en het behoud van de open ruimte. Tenslotte wijst SARO er op dat de raad reeds meermaals heeft aangedrongen op de uitbouw van een volwaardig compensatiemechanisme; met adequate afstemming en samenhang tussen de planschaderegeling en de planbatenregeling. Om de betaalbaarheid van het ruimtelijk beleid te verzekeren is er nood aan een evenwichtig systeem tussen planbaten en planschade.