advies startnota 2 RUP de Merode

SARO ontving op 25 mei 2021 een adviesvraag van het departement Omgeving over de startnota 2 van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kasteelpark de Merode’ in Herselt en Westerlo. Met voorliggend advies, goedgekeurd door de raad op 7 juli 2021, komt de raad tegemoet aan de vooropgestelde adviestermijn van 60 dagen. De scopingnota werd door het departement Omgeving voor de raadsleden toegelicht op de SARO werkgroep van 2 juni 2021.

De raad adviseert de voorliggende startnota 2 gunstig, mits in acht name van volgende strategische aandachtspunten:

  • SARO vraagt de nodige garanties te willen inbouwen voor de uitwerking van een duurzame economische basis voor het beheer van dit beschermd onroerend erfgoed. Zo is het onder meer belangrijk dat er garanties zijn opdat de baten - voortvloeiend uit de middels het gewestelijk RUP gecreëerde ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden - effectief en op lange termijn aangewend zullen worden voor het duurzaam erfgoedbeheer van het kasteeldomein.
  • De startnota 2 formuleert de uitdrukkelijke ambitie om de ruimtelijke ontwikkeling te laten resulteren in positieve effecten op vlak van bodem, water, klimaat, natuur en landschap. De startnota formuleert hiertoe diverse principes. Dit is positief. De raad vraagt evenwel duidelijke garanties dat deze principes ook daadwerkelijk worden meegenomen bij de uitwerking van het voorontwerp gewestelijk RUP en effectief worden gerealiseerd.
  • De raad benadrukt het belang om met de beoogde ruimtelijke ontwikkelingen ten alle tijde de erfgoedwaarden van het beschermd kasteeldomein te vrijwaren en uit te gaan van een hoge architecturale kwaliteit. De raad heeft akte genomen van het in opmaak zijnde beheersplan voor het kasteeldomein de Merode en dit met het oog op toekomstgericht beheer.