advies startnota RUP regionaal stedelijk gebied Mechelen

Met de startnota wordt de aanzet gegeven van een geïntegreerd planningsproces met als hoofddoelstelling ‘het uitvoering geven aan het stedelijk omgevingsbeleid voor het regionaalstedelijk gebied Mechelen’. Aangezien de startnota grotendeels een herneming is van de ruimtelijke ontwikkelingen zoals vastgelegd in het voorontwerp RUP ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen herneming’ verwijst de raad naar zijn advies van 27 februari 2019.

Voor het plangebied ‘Maenhoevevelden’ wijst de raad op de bijzondere gevoeligheden van dit gebied met name: de overstromingsgevoeligheid van delen van dit gebied, de rol van de vallei van de Maanhoevebeek, de aanwezige bosfragmenten en natuureenheden en het open en landschappelijk karakter van het gebied. De raad vraagt naar een samenhangend ruimtelijk verhaal voor het gehele plangebied waarbij niet enkel wordt gefocust op (beperkte) woonontwikkeling maar waarbij ook doelstellingen inzake ontwikkeling van de vallei van de Maanhoevebeek, duurzaam waterbeheer, vrijwaren van de open ruimte en de structuurrijke landschapsdelen, duurzame mobiliteit en uitbouw recreatief wandel- en fietsnetwerk volwaardig worden meegenomen.

Natuurpunt en BBL nemen bij dit advies een standpunt in. De voorzitter van de SARO wenst zich in voorliggend advies te onthouden.