advies startnota RUP Vallei Grote Nete

SARO ontving op 22 januari 2022 een adviesvraag van Vlaams minister Zuhal Demir over de startnota bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Vallei van de Grote Nete van E313 tot Hellebrug’. De startnota werd door het departement Omgeving voor de raadsleden toegelicht op de SARO werkgroep van 23 februari 2022. Met voorliggend advies, goedgekeurd door de raad op 23 maart 2022, komt de raad tegemoet aan de vooropgestelde adviestermijn van 60 dagen.

SARO formuleert volgende strategische aandachtspunten bij de voorliggende startnota bij het gewestelijk RUP ‘Vallei van de Grote Nete van E313 tot Hellebrug’:

  • De raad ondersteunt de globale doelstellingen van dit geplande gewestelijk RUP, die gericht zijn op het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde delen, en die volwaardig invulling geven aan de natuur- en waterveiligheidsdoelen van het Geactualiseerd Sigmaplan. De raad vindt het positief dat het geplande gewestelijk RUP tevens beoogd om de waardevolle landschappen en erfgoedwaarden in de vallei van de Grote Nete te vrijwaren en versterken.
  • De raad wijst op het belang van een samenhangend netwerk van de vallei van de Grote Nete en de aangrenzende natuur- en boscomplexen. De raad vindt het in die zin positief dat het plangebied één aaneengesloten gebied van de Grote Netevallei omvat waarbij de drie Sigmaprojecten in samenhang worden bekeken.
  • De raad vindt het een gemiste kans dat er in de startnota geen (expliciete) plandoelstelling is opgenomen inzake het behoud en de ontwikkeling van (zachte) recreatieve structuren en -ontsluitingen in het plangebied. De raad merkt op dat het planvoornemen voor drie van de vier deelgebieden wel het behoud en de ontwikkeling van laagdynamische recreatie en ontsluiting van natuur- en bosgebieden beoogt, maar dat de voorziene ingrepen op dat vlak beperkt blijven. De startnota doet ook geen uitspraak over de mogelijkheden tot behoud en/of versterking van de (zacht) recreatieve ontsluitingen in het plangebied.
  • De raad vindt het positief dat het geplande gewestelijk RUP voorziet in de aanduiding van (delen van) de landschapsatlasrelicten ‘De Grote Nete en de Herenbossen’ en ‘Grote Nete van Zammel tot Zoersel, Beeltjens en de depressie van Goor-Asbroek’ als erfgoedlandschap. De raad kan de veelheid aan puntsgewijze, lineaire en vlakvormige landschaps- en erfgoedaanduidingen binnen de afbakening van de erfgoedlandschappen evenwel niet ondersteunen en vraagt deze te schrappen. De raad wijst op de mogelijke impact van (potentiële) ontwikkelingen op de ruimtelijke draagkracht van de sites met bouwkundig erfgoed die worden herbestemd naar CH-gebied.
  • De raad vraagt aandacht voor de impact van het voorliggend gewestelijk RUP op milieu, natuur, landbouw en landschap.