advies startnota RUP Vandersanden Bilzen

Het gewestelijk RUP voorziet de uitbreiding van het bedrijf alsook de toekomstige bouw van een nieuwe, innovatieve fabriek. Daarbij wordt tevens de mogelijkheid onderzocht om niet benutte en ongewenste bestemmingen om te zetten naar een openruimtebestemming (prioritair naar landbouwgebied). De startnota van dit nieuwe planproces komt in de plaats van een eerdere startnota die SARO voorwaardelijk gunstig adviseerde (briefadvies 21 oktober 2020).

In zijn advies van 28 september 2022 over voorliggende startnota formuleert SARO volgende strategische bemerkingen:

  • Het gewestelijk RUP zal het plangebied (de uitbreidingszone) herbestemmen van agrarisch gebied naar ‘zone voor de verwerking van delfstoffen’. De raad ondersteunt deze herbestemming en vindt het positief dat de startnota vermeldt dat het ‘principe van omkeerbaarheid’ zal worden toegepast.
  • De raad vraagt aandacht voor de impact op herbevestigd agrarisch gebied en dringt aan op afdoende garanties voor de compensatie van de inname van herbevestigd agrarisch gebied. SARO vraagt dat in het voorontwerp gewestelijk RUP een concreet compensatievoorstel wordt uitgewerkt voor de inname van herbevestigd agrarisch gebied.
  • Voorliggende startnota opteert voor een geïntegreerd planproces waarbij het plan-MER wordt geïntegreerd in de RUP-procedure. De raad merkt op dat nog bijkomende milieuvoorwaarden en milderende maatregelen kunnen worden opgelegd. De raad wijst onder meer op het belang van de watertoets aangezien een deel van het plangebied is aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig gebied.
  • Bij de concrete uittekening van de effectieve oppervlakte van de nieuwe fabriek vraagt de raad aandacht voor zuinig ruimtegebruik. Bovendien vraagt de raad om verder te verduidelijken in hoeverre wordt geopteerd voor een maximale inzet van hernieuwbare energie. Bij de opmaak van het gewestelijk RUP zou hieromtrent duidelijkheid moeten ontstaan onder meer wat betreft de mogelijke ruimte/inplanting van windmolens.