advies startnota slim wonen

SARO bracht op 26 april 2017, op vraag van viceminister-president Liesbeth Homans, advies uit over de startnota Slim Wonen en Leven. De raad vindt het positief dat de startnota ruim aandacht besteedt aan de noodzakelijke afstemming en meekoppeling met het ruimtelijk beleid. Een belangrijk aandachtspunt betreft de afstemming met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Het is positief dat de visie inzake slim wonen en leven complementair is uitgewerkt met de strategische doelstellingen van het Witboek BRV.

Verder wijst de raad op de noodzaak van verdere operationalisering van de visie. Het plan van aanpak moet worden afgestemd met de beleidskaders van het BRV (die in opmaak zijn) en met het actieprogramma van het Woonbeleidsplan (dat nog moet worden opgemaakt). Tenslotte legt de raad de nadruk op een samenhangende verdeling van de bevoegdheden tussen het Vlaams Gewest en lokale overheden en op de uitbouw van een samenhangend instrumentarium.