advies visienota onroerend erfgoed

Op 18 november 2009 werd SARO door minister Geert Bourgeois uitgenodigd om zijn advies bij de beleidsnota verder toe te lichten. Tijdens dit overleg werd SARO gevraagd om proactief een insteek te leveren voor de visienota onroerend erfgoed en dit met het oog op het nieuwe decreet onroerend erfgoed.

In zijn advies van 31 maart 2010 formuleert SARO negen aandachtspunten die meegenomen kunnen worden bij de verdere uitwerking van de visienota onroerend erfgoed. De raad is er zich van bewust dat de ontwikkeling van een nieuw decreet onroerend erfgoed een complex maar boeiend proces is. De raad pretendeert ook niet om hiervoor alle oplossingen te kennen, maar wenst verder betrokken te worden bij het proces en om advies gevraagd te worden over de visienota en het nieuw decreet onroerend erfgoed.

SARO formuleert volgende negen aandachtspunten: 1) Vernieuw en breek de bestaande concepten en patronen open, 2) Vereenvoudig en integreer, 3) Zorg voor een sterkere wisselwerking tussen erfgoed en ruimtelijke ordening, 4) Streef op lange termijn naar een erfgoedcodex, 5) Streef naar één inventaris erfgoed, 6) Bescherming erfgoed is een tweede spoor, 7) Heb aandacht voor de grote groep aan actoren, 8) Koppel een geïntegreerd erfgoedbeheer aan een geïntegreerde mix van maatregelen en 9) Gebruik erfgoed voor kennisopbouw, tewerkstelling en integratie.