advies Vlaams investeringsfonds

Op vraag van viceminister-president Liesbeth Homans bracht SARO op 22 maart 2017 een briefadvies uit over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 23 december 2016 tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van een Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen.

De raad heeft geen strategische bemerkingen bij dit ontwerpbesluit en verwijst naar zijn bemerkingen bij het decreet zoals geformuleerd in het SARO-advies van 26 oktober 2016 over het voorontwerp van decreet inzake het Vlaams Investeringsfonds.