advies wijziging besluit onroerend erfgoed

Op 26 augustus 2015 bracht SARO op vraag van minister-president Geert Bourgeois advies uit over het gewijzigd Onroerenderfgoedbesluit. De raad vindt het positief dat met dit ontwerpbesluit verder invulling wordt gegeven aan het hoofdstuk ‘archeologie’ van het Onroerenderfgoedbesluit, maar wijst niettemin op enkele essentiële elementen die bepalend zijn voor het welslagen van het onroerenderfgoedbeleid.

De raad benadrukt in de eerste plaats dat de bestaande en de voorgestelde financieringsmechanismen op termijn onhoudbaar zijn. Bovendien is het niet ondenkbeeldig dat - door het ontbreken van voldoende stimuli - het archeologisch solidariteitsfonds een louter theoretisch instrument blijft. Er is dringend nood aan een structurele oplossing voor de financiering van het onroerenderfgoedbeleid en in het bijzonder het archeologiebeleid. Deze bezorgdheid hangt nauw samen met de nood aan een groter maatschappelijk draagvlak voor onroerend erfgoed en archeologie.