advies wijziging decreet varend erfgoed

SARO bracht - op vraag van minister Geert Bourgeois - op 18 december 2013 advies uit over het voorontwerp van decreet houdende wijzing van het decreet van 29 maart 2002 tot bescherming van het varend erfgoed.

SARO ondersteunt in grote lijnen de voorgestelde wijzigingen aan het decreet varend erfgoed. De raad vindt het positief dat een goede afstemming wordt nagestreefd tussen voorliggend decreet en het Onroerenderfgoeddecreet. De instrumenten en procedures worden grotendeels op elkaar afgestemd. Er zijn nog een beperkt aantal verschilpunten waarvan de raad vraagt om deze alsnog weg te werken.

De raad verwijst verder op de belangrijke koppeling tussen dit decreet en het Onroerenderfgoeddecreet. De Vlaamse Regering moet de datum van inwerkingtreding van het Onroerenderfgoeddecreet nog vastleggen. Ook voorliggend voorontwerp van decreet zal pas in werking treden op een door de Vlaamse Regering - per artikel - te bepalen datum. Het is evident dat het stappenplan voor de inwerkingtreding van beide decreten (én van de nodige uitvoeringsbesluiten) met de nodige zorg moet gebeuren. In het voorontwerp van decreet is bijvoorbeeld sprake van de Vlaamse Commissie Varend Erfgoed. De opstart van deze commissie is vastgelegd in het Onroerenderfgoeddecreet en de datum voor inwerkingtreding van dit artikel moet nog door de Vlaamse Regering worden vastgelegd. Voorafgaand is nog een uitvoeringsbesluit nodig dat onder meer de samenstelling en organisatie van deze commissie moet vastleggen.