advies wijzigingen Onroerenderfgoedbesluit

De voorgestelde wijzigingen aan het Onroerenderfgoedbesluit geven uitvoering aan de Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid, die de krijtlijnen uitzet voor een versterkte samenwerking tussen het Vlaamse en het lokale beleidsniveau op het vlak van onroerend erfgoed. De focus ligt met name op beleidsmaatregelen en -doelstellingen inzake het stimuleren van een lokaal onroerenderfgoedbeleid, de oprichting van bijkomende erkende onroerenderfgoedgemeenten, het doorvertalen van de principes van regiovorming voor IOEDs, het milderen van de kost voor archeologisch onderzoek en verduidelijkingen op vlak van handhaving.

In zijn advies van 30 juni 2022 vraagt de raad aandacht voor de complexiteit, omvangrijkheid en gedetailleerdheid van het Onroerenderfgoedbesluit en doet enkele suggesties inzake vereenvoudiging. Voor de standpunten bij het ruimer kader van voorliggend wijzigingsbesluit verwijst de raad naar zijn eerdere adviezen van 28 april 2021 (Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid) en 22 december 2021 (wijzigingen Onroerenderfgoeddecreet).

SARO formuleert vervolgens aandachtspunten bij de verschillende wijzigingen inzake de erkenning van Onroerenderfgoedgemeenten, erkende IOEDs, de inventarissen en hun rechtsgevolgen, en het archeologisch erfgoed. Daarnaast formuleert SARO zijn bezorgdheid ten aanzien van het financiële luik.