arrest Grondwettelijk Hof inzake verkavelen

  • 20 augustus 2019

In een arrest van 23 mei 2019 vernietigde het Grondwettelijk Hof de definitie van verkavelen zoals gewijzigd met de Codextrein. Hierdoor was het opsplitsen van een perceel in één bebouwde en één onbebouwde kavel niet meer vergunningsplichtig. Het Grondwettelijk Hof oordeelde evenwel dat dit het beschermingsniveau van het gezond leefmilieu aanzienlijk vermindert en aldus in strijd is met het standstill-beginsel. Dit kan volgens het Hof niet worden verantwoord door de doelstelling inzake administratieve vereenvoudiging die aan de gewijzigde definitie ten grondslag lag.

Het volledige arrest n° 80/2019 kan u hier nalezen. Meer informatie over de gevolgen van het arrest vindt u hier.