briefadvies programmadecreet 2017

Op 3 mei 2017 bracht de raad een briefadvies uit n.a.v. de vraag naar een spoedadvies van viceminister-president Bart Tommelein over het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017.

Voor het beleidsveld ruimtelijke ordening en het beleidsveld onroerend erfgoed bevat het voorontwerp van decreet slechts enkele technische wijzigingen. De raad sluit zich aan bij de voorgestelde wijzigingen.