briefadvies wijzigingen VCRO inzake handhaving

Op vraag van minister Joke Schauvliege bracht SARO op 28 februari 2018 een spoedadvies uit over het voorontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009. De raad vraagt de verjaringstermijn voor bestuurlijke maatregelen te beperken tot 10 jaar. De raad ondersteunt de uitbreiding van de dwangsombevoegdheid naar lokale toezichthouders, op voorwaarde dat er voldoende garanties worden ingebouwd voor een uniforme toepassing. De raad vraagt de uitbreiding van deze bevoegdheid expliciet te koppelen aan een evaluatie. Enkele raadsleden nemen hierbij een standpunt in. SARO verzoekt ten slotte om het innen van de bestuurlijke dwangsommen door lokale overheden ook in te voeren voor het ruimtelijk beleid.