nieuw decreet gemeentewegen

  • 21 augustus 2019

Op 12 augustus 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad het decreet houdende de gemeentewegen. Dit decreet treedt in werking op 1 september 2019 en vervangt de wet op de buurtwegen. Het nieuwe decreet beoogt een harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot alle gemeentewegen.

Aangezien deze nieuwe regelgeving voortvloeit uit een voorstel van decreet van het Vlaams Parlement, werd SARO niet om advies gevraagd.