REGELGEVING SARO

De werking van de Strategische Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed is verankerd in diverse decreten en besluiten.

Het Bestuursdecreet formuleert voor alle strategische adviesraden een algemene taakomschrijving en legt globale regels vast inzake de samenstelling, werking, programmering en verslaggeving. Het Oprichtingsdecreet van SARO en het Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling van de SARO geven hier concrete invulling aan.

De werking van de raad is verder geregeld in het huishoudelijk reglement zoals definitief goedgekeurd op de raad van  28 maart 2012 en bijgesteld op de raad van 17 december 2014 en de raad van 21 oktober 2020. U kan dit huishoudelijk reglement hier raadplegen.