TAKEN SARO

De Strategische Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over de strategische beleidsvraagstukken en de hoofdlijnen van het beleid inzake ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed.

Daarnaast vormt SARO een klankbord voor de politieke verantwoordelijken om onuitgewerkte ideeën te toetsen. Op die wijze draagt de raad bij tot het vormen van een beleidsvisie en het interpreteren van maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed.

De decretale adviestaken zijn divers.

verplichte adviesvraag van de Vlaamse Regering

  • over de voorontwerpen van decreet die het ruimtelijk beleid of het beleid inzake onroerend erfgoed aanbelangen
  • over de ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering (i.e. basisuitvoeringsbesluiten)
  • over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (in verschillende fasen van het proces)
  • over  de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (startnota)
  • over de ontwerpen van stedenbouwkundige verordening
  • over het  ontwerp grond- en pandenbeleidsplan Vlaanderen
  • over het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen

andere verplichte adviesvragen

  • over het voorontwerp van oppervlaktedelfstoffennota

  • over de gewestelijke complexe projecten (alternatievenonderzoeksnota, voorkeurbesluit)