TAKEN VCOE

De Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed verstrekt op verzoek of uit eigen beweging adviezen over de diverse aspecten van het  onroerenderfgoedbeleid die binnen het toepassingsgebied van het Onroerenderfgoeddecreet vallen. De adviestaken zijn heel divers. Een volledig overzicht vindt u hieronder.

inventarissen

Inzake inventarissen is de Vlaamse Regering verplicht om aan de VCOE advies te vragen over:

 • de vast te stellen inventarissen en de bezwaren afkomstig van het openbaar onderzoek
 • de actualisatie of wijziging van een vastgestelde inventaris en de bezwaren afkomstig van het openbaar onderzoek

beschermingen

Met betrekking tot de bescherming van een archeologische site, monument, cultuurhistorisch landschap of stads- of dorpsgezicht vraagt de Vlaamse Regering: 

 • verplicht advies voorafgaand aan een voorlopige bescherming
 • verplicht advies over de voorlopige bescherming als er omwille van dringende noodzakelijkheid geen voorafgaand advies werd gevraagd
 • facultatief advies over de definitieve bescherming
 • verplicht advies over de voorlopige wijziging of opheffing van een besluit tot definitieve bescherming
 • verplicht advies voorafgaand aan de voorlopige omzetting van een besluit tot bescherming

beroepen

De commissie wordt door verschillende instanties om advies gevraagd in het kader van administratieve beroepsprocedures. De Vlaamse Regering en/of de bevoegde minister vragen:

 • facultatief advies over een beroep tegen toekenning of weigering van of koppeling van voorwaarden aan een toelating voor niet-vergunningsplichtige handelingen aan of in beschermde goederen
 • verplicht advies over een beroep tegen weigering of intrekking van een kwaliteitslabel voor onroerenderfgoedondernemers
 • facultatief advies over een beroep tegen weigering van of koppeling van voorwaarden aan een toelating voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
 • facultatief advies over een beroep tegen aktename, niet-aktename  of koppeling van voorwaarden aan een archeologienota of nota
 • facultatief advies over een beroep tegen weigering of intrekking van de aanduiding als erkend archeoloog of erkend metaaldetectorist
 • facultatief advies over een beroep tegen weigering van of koppeling van voorwaarden aan de goedkeuring van een beheersplan

Daarnaast is elke instantie die een administratief beroep behandelt over een beslissing tot toekenning of weigering van een omgevingsvergunning of een vergunning, toelating, machtiging, ontheffing of afwijking cf. het Bosdecreet of Natuurdecreet verplicht het advies van de commissie in te winnen indien het verzoekschrift middelen opwerpt over het advies van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Ook het administratief rechtscollege dat een jurisdictioneel beroep behandelt over een dergelijke beslissing kan facultatief advies inwinnen indien het verzoekschrift middelen opwerpt over de toekenning of weigering van een toelating voor handelingen aan of in beschermde goederen. 

erkenningen

Inzake erkenningen kan de bevoegde minister facultatief advies inwinnen over de erkenning van een onroerenderfgoedgemeente, een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst of een onroerenderfgoeddepot.

Daarnaast kan het agentschap Onroerend Erfgoed facultatief advies vragen over:

 • de aanvraag tot aanduiding als erkend archeoloog of erkend metaaldetectorist
 • de evaluatie van een erkend archeoloog of een erkend metaaldetectorist
 • de aanvraag van een kwaliteitslabel voor onroerenderfgoedondernemers
 • het evalueren van de toekenning van een kwaliteitslabel voor onroerenderfgoedondernemers

visitatiecommissies en jury’s

De Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed is bevoegd om deel te nemen aan:

 • visitatiecommissies ter evaluatie van de werking van een erkende onroerenderfgoedgemeente, een erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst of een erkend onroerenderfgoeddepot
 • de jury ter evaluatie van de projectvoorstellen voor projectsubsidies

Tenslotte gelden volgende facultatieve adviesvragen:

 • van het agentschap over de opmaak van het evaluatierapport betreffende de effectiviteit van het archeologehoofdstuk van het Onroerenderfgoeddecreet
 • van de minister over de toekenning van de onroerenderfgoedprijs