BEROEPEN ONROEREND ERFGOED

De Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed is, als opvolger van de Expertencommissie, bevoegd om te adviseren inzake administratieve beroepsprocedures. Door de diversiteit aan procedures vormt dit een belangrijke adviestaak van de commissie.

beroepen vergunningsaanvragen

Wie werken wil uitvoeren in of aan beschermd erfgoed moet in de meeste gevallen conform de wetgeving ruimtelijke ordening, natuur of bos een vergunning aanvragen. In het kader van zo'n vergunningsprocedure wint de vergunningverlenende overheid steeds het advies in van het agentschap Onroerend Erfgoed. Tegen de beslissing van de vergunningverlener tot (voorwaardelijke) toekenning of weigering van een vergunning kan administratief beroep worden aangetekend. Elke instantie die zo'n beroep behandelt, is verplicht het advies van de commissie in te winnen indien het beroepschrift middelen opwerpt over het advies van het agentschap of de behandeling van dat advies door de vergunningverlener. 

beroepen toelatingsaanvragen

Voor een aantal handelingen in of aan beschermd erfgoed is geen vergunning vereist. Omdat deze toch een belangrijke impact kunnen hebben op het onroerend erfgoed mogen ze slechts worden aangevat mits toelating van het agentschap of de erkende onroerenderfgoedgemeente. Als zij de toelating verlenen, weigeren of er voorwaarden aan koppelen, kan iedere belanghebbende beroep aantekenen bij de minister. De minister kan over dit beroepschrift het advies van de VCOE inwinnen.

beroepen procedures archeologie

De onroerenderfgoedregelgeving omvat een apart luik inzake archeologie. Dit beschrijft alle procedures voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek en legt ook de procedure tot erkenning als erkend archeoloog of metaaldetectorist vast. In het kader van deze procedures bestaan er diverse beroepsmogelijkheden waarbij de VCOE facultatief om advies kan worden gevraagd.