advies aanbevelingen groenboek beleidsplan ruimte vlaanderen

Op 29 juni 2011 bracht SARO een advies op eigen initiatief uit over het beleidsplan ruimte Vlaanderen. Het proces tot opmaak van dit beleidsplan bestaat uit drie fasen: een verkennende fase die moet uitmonden in een groenboek (eind 2011), een groeifase die zal resulteren in een witboek (medio 2013) en een consolidatiefase: ontwerp beleidsplan ruimte (maart 2014).

SARO merkt op dat het gebruik van groenboeken door de Vlaamse Regering nog maar zeer recent werd geïntroduceerd. De finaliteit en kwaliteit van de diverse groenboeken is zeer uiteenlopend. Het groenboek zal duidelijkheid moeten brengen over welke basisprincipes uit het RSV worden overgenomen en wat eventuele nieuwe uitdagingen zijn naar de toekomst. SARO vraagt ook aandacht voor toekomstverkenning vanuit een gecoördineerde visie. De beleidsnota ruimtelijke ordening 2011 kondigt aan dat het steunpunt Ruimte en Wonen een methodiek zal ontwikkelen voor het ontwerpen van ruimtelijke scenario’s. Het is voor de raad onduidelijk hoe het proces tot uitwerking van scenario’s zich verhoudt tot het proces van opmaak van het beleidsplan ruimte. De raad vraagt bovendien dat bij de verkenning geen voorafname zou gebeuren en betreurt dat de voorbije jaren niet werd verder gewerkt op basis van de visienota 2020-2040, die in juni 2009 werd afgerond. De raad dringt erop aan dat de visienota alsnog wordt meegenomen bij de verdere toekomstverkenning.

SARO vindt het verder positief dat veel aandacht gaat naar een grondige onderbouwing waarbij zeer veel beleidsvoorbereidend onderzoek wordt opgestart. De raad betreurt echter niet betrokken te worden bij het uittekenen van de scope van de noodzakelijke studies. Tenslotte vraagt de raad om de relatie van het beleidsplan ruimte met de beleidscyclus te verduidelijken.