WERKING VHR

De werking van de Vlaamse Heraldische Raad is verankerd in diverse decreten en besluiten, met name: het Decreet houdende vaststelling van het wapen van privépersonen en instellingen, het Besluit tot uitvoering van dit decreet en het Decreet  houdende vaststelling van het wapen en de vlag van provincies, gemeenten en districten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Daarnaast  legt het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 nadere regels vast inzake de samenstelling, organisatie en werking van de raad. Artikel 6 van dit Besluit bepaalt dat de raad bij aanvang van elk nieuw mandaat een voorstel van huishoudelijk reglement ter goedkeuring aan de minister voorlegt. Het actuele huishoudelijk reglement, goedgekeurd op de raadsvergadering van 21 januari 2019, vindt u hier.

Artikel 10 van dit Besluit bepaalt verder dat de raad jaarlijks bij de minister verslag uitbrengt over zijn werkzaamheden. Deze verslagen worden openbaar gemaakt en kan u hieronder raadplegen: