advies aanpassing diverse decreten inzake energie, klimaat en rapportage

Op vraag van minister Zuhal Demir gaf SARO op 26 augustus 2020 advies over het ontwerp van decreet houdende aanpassing van diverse decreten met betrekking tot de omvorming van het Vlaams Energieagentschap tot het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, tot integratie van opdrachten inzake klimaat van het Departement Omgeving in dit Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, tot integratie van opdrachten inzake lucht van het Departement Omgeving in de Vlaamse Milieumaatschappij en houdende rapportage door het Departement Omgeving.

SARO vindt het positief dat met voorliggend decreet een nauwere samenhang wordt gerealiseerd tussen energie en klimaat en formuleert volgende aandachtspunten:

  • SARO merkt op dat de koppeling van energie en klimaat nauw aansluit bij het Europees perspectief (energie- en klimaatplannen). De raad vraagt om de geïntegreerde koppeling met ruimtelijke ordening te bewaken; zowel op beleidsvoorbereidend als op uitvoerend niveau.
  • De raad vraagt een verdere verduidelijking van de relatie van het departement omgeving met de agentschappen.
  • De raad ondersteunt de omschakeling van het tweejaarlijkse milieurapport naar een permanente vorm van rapportage inzake milieu en ruimte. De raad vraagt om dit niet enkel in het DABM maar ook in de VCRO te verankeren.