advies addendum ruimtelijk structuurplan vlaanderen

De Vlaamse Regering stelde op 18 december 2009 een actualisatie en herziening van het RSV voorlopig vast. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek, dat liep van 10 februari tot 11 mei 2010, ontving SARO 1.469 bezwaarschriften en 82 adviezen.

In zijn advies van 3 september 2010 stelde SARO vast dat een groot deel van het maatschappelijk middenveld zijn mening heeft gegeven en dit op een inhoudelijke en goed onderbouwde manier. Het advies geeft aldus een waardevol beeld van de verzuchtingen die momenteel leven ten aanzien van het (herziend) RSV en het ruimtelijk beleid. SARO meent dat deze verzuchtingen ernstig moeten genomen worden.

Het Vlaams regeerakkoord gaat uit van de afwerking van de herziening van het RSV voor de periode 2007-2012 (inclusief de extra kwantitatieve taakstelling). SARO meent echter dat dit er niet toe mag leiden dat de herziening niet meer ter discussie wordt gesteld. Deze bepaling van het regeerakkoord moet immers in samenhang worden gelezen met de andere elementen van het Vlaams regeerakkoord: de uitwerking van een mobiliteitsvisie op basis van de mobiliteitsvisie 2020 van De Lijn, de groei naar een groene economie, de uitbouw van milieu en hernieuwbare energie als een belangrijke motor van een nieuwe economische ontwikkeling, de ontwikkeling van een groen en dynamisch stedengewest en een Vlaams beleid dat open staat voor de wereld.

De raad meent dat het voorliggend addendum onvoldoende is afgestemd met (en ondersteunend werkt ten aanzien van) de andere bepalingen van het Vlaams regeerakkoord.