advies amendement grond- en pandendecreet

Op 5 december 2008 keurde de Vlaamse Regering het decreet betreffende het grond- en pandenbeleid definitief goed. Ze verleende ook haar principiële goedkeuring aan een ontwerpamendement dat voorziet in een overgangsregeling. Voor bepaalde verkaveling- of stedenbouwkundige vergunningen toegekend vóór de inwerkingtreding van het decreet geldt een vrijstelling van sociale lasten. Over het amendement werd een spoedadvies aan SARO gevraagd.

SARO bracht op 22 december 2008 hierover advies uit. SARO betreurde in eerste instantie dat hij slechts om advies werd gevraagd om een amendement van de Vlaamse Regering en niet over het ontwerpdecreet.

SARO formuleerde een algemene kritiek bij de voorgestelde overgangsmaatregel. SARO stelde zich onder meer de vraag in hoeverre de maatregel voldoende effectief en efficiënt is om de beoogde doelstellingen inzake betaalbaar wonen te bereiken.