advies beleidsbrief ruimtelijke ordening 2012-2013

SARO bracht op 28 november 2012 op eigen initiatief advies uit over de beleidsbrief Ruimtelijke Ordening. In het advies formuleert de raad enkele strategische aandachtspunten ten aanzien van het ruimtelijk beleid voor de resterende periode 2013-2014.

De raad verwijst naar zijn recent advies over het Groenboek Beleidsplan Ruimte waarin SARO (samen met acht andere strategische adviesraden) wees op de talrijke onduidelijkheden in de planning en uitvoering van het ruimtelijk beleid, o.a. over het procesverloop ‘groenboek-witboek-beleidsplan’ en over het structuurplanningsproces op de drie niveaus (RSV, provinciale structuurplannen en gemeentelijke structuurplannen). Er is ook onduidelijkheid over de overgang van het RSV naar het Beleidsplan Ruimte (bijvoorbeeld inzake de ruimteboekhouding).

Algemeen wijst de raad op het ontbreken van inzicht in het financieel kader en het gewenste instrumentarium. Ook de beleidsbrief RO 2012-2013 geeft hieromtrent geen verdere duiding. Tal van initiatieven worden in de beleidsbrief vermeld; echter zonder veel concrete verdere toelichting. Een plan van aanpak ontbreekt, concrete timing en finaliteit ontbreken.