advies beleidsnota omgeving 2014-2019

SARO bracht - op eigen initiatief - op 28 januari 2015 advies uit over de beleidsnota omgeving 2014-2019 van minister Joke Schauvliege. SARO wil met dit advies de ambitieuze transitie naar het omgevingsdenken ondersteunen maar beklemtoont dat deze transitie complex is en dat ze daarom best stapsgewijs, gefaseerd en met de nodige wetenschappelijke onderbouwing gebeurt.

De raad vraagt in de eerste plaats aandacht voor een coherente invulling van het concept ‘omgeving’. De raad stelt vast dat de beleidsnota niet steeds eenduidig is over het gewenste niveau van integratie tussen het ruimtelijk beleid en het milieubeleid en over de gewenste invulling van het begrip ‘omgeving’. De raad meent dan ook dat het wenselijk is om een visie uit te werken over de gewenste invulling van het omgevingsdenken en een duidelijk stapsgewijs traject uit te tekenen.

De raad vraagt tevens aandacht voor een volwaardige positionering van het ruimtelijk beleid t.o.v. het omgevingsdenken. Door de structuur van de beleidsnota wordt de kerntaak van het ruimtelijk beleid - met name duurzame ruimtelijke ontwikkeling - onderbelicht. In functie van die kerntaak moet strategisch worden nagedacht over de plaats die het ruimtelijk beleid in het Vlaams omgevingsbeleid kan innemen.

De raad benadrukt tevens het belang van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. De opmaak van het BRV is een ambitieuze doelstelling. Het BRV moet - als opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen - de strategische krijtlijnen uittekenen voor de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in Vlaanderen én voor een geïntegreerde gebiedsontwikkeling. Tevens formuleert de raad enige nuanceringen bij de beoogde integratie van het Milieubeleidsplan en het BRV tot het Omgevingsbeleidsplan.

Tot slot ondersteunt SARO voluit het centrale uitgangspunt van het partnerschapsmodel dat gericht is op de verdere vermaatschappelijking van het ruimtelijk beleid. Dit partnerschapsmodel is van essentieel belang bij de geïntegreerde gebiedsontwikkeling en bij de opmaak van een BRV.