advies beleidsnota omgeving 2019-2024

Op 18 december 2019 bracht SARO op eigen initiatief advies uit over de beleidsnota omgeving 2019-2024 van minister Zuhal Demir. Met dit advies formuleert de raad enkele strategische aandachtspunten bij de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid. De raad vraagt dat deze strategische bemerkingen worden meegenomen bij de verdere uitwerking en operationalisering van de beleidsnota omgeving 2019-2024.

De uitdagingen voor het ruimtelijk beleid in de regeerperiode 2019-2024 zijn immers groot:

  • De Vlaamse Regering zet in op een ruimtelijke omslag en onderschrijft de principes en doelstellingen van de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.
  • Tegen 2021 wil de Vlaamse Regering een goedgekeurd Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zodat het systeem van ruimtelijke beleidsplanning effectief van kracht kan gaan.
  • Met het oog op de realisatie van de strategische visie BRV wordt vóór het eind van dit jaar het Instrumentendecreet definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
  • Voor de realisatie van de doelstellingen van het BRV wordt onder meer voorzien in een bundeling van financiële middelen in een BRV-fonds. De nodige initiatieven worden genomen voor de oprichting van dit BRV-fonds.
  • De Vlaamse Regering zet in op een vereenvoudiging van de ruimtelijke regelgeving en een afstemming met de omgevingsdoelstellingen en zal verder invulling geven aan een volwaardig partnerschap tussen de drie bestuursniveaus.