advies beleidsnota onroerend erfgoed 2009-2014

De beleidsnota onroerend erfgoed 2009-2014 werd op 23 oktober 2009 overgemaakt aan SARO. Aangezien de beleidsnota onroerend erfgoed een overzicht geeft van de strategische beleidslijnen voor deze legislatuur, achtte SARO het waardevol om een advies op eigen initiatief uit te brengen. Ter voorbereiding van het advies werd op de werkgroepvergadering van 28 oktober 2009, de beleidsnota onroerend erfgoed door het kabinet van minister Geert Bourgeois toegelicht.

SARO ondersteunde de nadruk die de beleidsnota legt op een geïntegreerde beschermingsstrategie. Onderzoek, inventarisatie, bescherming, beheer en ontsluiting zullen op elkaar worden afgestemd. Ook afstemming van het bestaande instrumentarium wordt vooropgesteld. De vier strategische doelstellingen, die weerhouden zijn in de beleidsnota, bieden een interessant perspectief voor de verdere professionalisering en realisatie van de Vlaamse zorg voor onroerend erfgoed.

Bovendien steunde de raad het streven naar meer participatie en het verhogen van het maatschappelijk draagvlak voor onroerend erfgoed als één van de basisuitgangspunten van het voorgenomen beleid. Dit kan evenwel slechts bereikt worden indien de betrokken eigenaars en gebruikers vóór de definitieve inventarisatie van hun eigendom behoorlijk op de hoogte worden gebracht, bij voorkeur persoonlijk en minstens via openbaar onderzoek, van het voornemen van de overheid om tot inventarisatie over te gaan. In het kader van het maatschappelijk draagvlak uitte de SARO dan ook zijn bezorgdheid over de vaststelling van de Inventaris Bouwkundig Erfgoed; omdat dit gebeurd is zonder enige vorm van inspraak en zelfs van kennisgeving achteraf.

Ten slotte wees de raad ook op de rol van een geïntegreerd beheersplan, de mogelijkheden van alternatieve financiering en de noodzaak van het uitwerken van een volwaardige instrumenten-mix. Ook ging de raad in op de noodzakelijke afstemming tussen onroerend erfgoed en ruimtelijke ordening.