advies beleidsnota onroerend erfgoed 2014-2019

Op 17 december 2014 bracht SARO op eigen initiatief advies uit over de beleidsnota onroerend erfgoed van minister-president Geert Bourgeois. SARO vindt het positief dat de beleidsnota de klemtoon legt op een vlotte en consequente uitvoering van het nieuwe onroerenderfgoeddecreet. De raad merkt op dat een aantal belangrijke uitdagingen inzake de vernieuwde aanpak onderbelicht blijven in de beleidsnota. Daarnaast vraagt de raad een duidelijke visie op Vlaams niveau die is afgestemd op de beschikbare financiële en organisatorische beleidsruimte. Vervolgens formuleert de raad specifieke opmerkingen bij de vijf afzonderlijke hoofdstukken van de beleidsnota. De raad vraagt onder meer de rol van een aantal erfgoedactoren te verduidelijken. SARO vindt het positief dat het huidige beschermingsbeleid wordt geëvalueerd en dat transparante afwegingskaders worden opgemaakt. De raad waarschuwt evenwel dat parallelle wetgeving vermeden moet worden. Wat betreft de financieringsmechanismen vraagt de raad naar afstemming met een globale visie inzake onroerend erfgoed. Tot slot merkt de raad op dat het nieuwe instrument onroerenderfgoedrichtplan geen duidelijke invulling krijgt. Het instrument kan een belangrijke rol spelen in de afstemming tussen onroerend erfgoed en ruimtelijke ordening.