advies beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek inzake ruimte

Begin september 2015 ontving SARO een adviesvraag van het departement Ruimte Vlaanderen over de gewenste ontwikkelingen inzake het beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek voor het beleidsveld ruimte. De raad gaat in het advies in op de vraag waarover Ruimte Vlaanderen (langlopend wetenschappelijk) onderzoek moet organiseren en welke partners daarbij betrokken kunnen worden.

De raad is van oordeel dat het beleidsrelevant onderzoek moet worden aangestuurd vanuit een gedragen visie over de rol van wetenschappelijke beleidsondersteuning inzake de ruimtelijke ontwikkeling in Vlaanderen. Er is de nood aan een meerjarig onderzoeksprogramma, opgemaakt in overleg met de doelgroepen en transparant voor het ruime publiek. Daarnaast vraagt de raad aandacht voor transversale beleidsthema’s - met in het bijzonder onderzoek rond het omgevingsdenken - maar ook voor een maximale betrokkenheid van maatschappelijke actoren, het bewaken van de beleidsrelevantie en het verder uitbouwen en openstellen van de dataverzamelingen.