advies besluit as-builtattest

SARO werd op 30 april 2009 door de Vlaamse Minister bevoegd voor Ruimtelijke Ordening verzocht om binnen de 15 dagen advies uit te brengen over het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende het as-builtattest en de validering daarvan. SARO bracht op 5 mei 2009 advies uit.

De raad formuleerde in zijn advies bedenkingen bij de decretale basis voor de uitbreiding van de verplichte aanvragen voor meldingsplichtige handelingen. Tevens wees de raad op de onduidelijke omschrijving van de begrippen ‘woningbouwwerken’ en ‘bouwwerken, andere dan woningbouwwerken’. Bovendien was niet duidelijk wat gebeurt indien er een aanvraag wordt ingediend na de voorziene vervaltermijn van 90 dagen na de oplevering van de werken of na de voltooiingsdatum. De aanvrager van een attest heeft conform de huidige regeling in het ontwerpbesluit geen enkel middel om zich te verdedigen tegen een bestuur dat geen attest aflevert noch tegen laattijdige afgifte van een attest buiten de redelijke termijn.

Ten slotte formuleerde de raad ook bedenkingen ten aanzien van de oprichting van een verzelfstandigd agentschap als attesterende instantie en ten aanzien van de exclusiviteit voor ‘architecten’ als attesterende instantie. De VVSG nam in dit advies een minderheidsstandpunt in.