advies besluit boscompensatie

Op 31 augustus 2016 bracht SARO, op vraag van minister Joke Schauvliege, advies uit over enkele wijzigingen aan het besluit inzake boscompensatie. Het Bosdecreet bevat een afwijkingsmogelijkheid op het verbod tot ontbossen van de meest kwetsbare waardevolle bossen. Het besluit legt de regels vast voor de toepassing van deze afwijkingsregeling.

Artikel 1 van het voorontwerp van besluit voert een verhoging in van het basisbedrag voor het berekenen van de bosbehoudsbijdrage en brengt dit op 3,50 euro per m².De raad vraagt om verder te verduidelijken in hoeverre ook een indexering van de bosbehoudsbijdrage wordt beoogd. Aanvullend merkt de raad op dat - sinds het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2014 - voor de ontbossing van bossen van meer dan 3 ha enkel in natura compensatie mogelijk is. Initiatiefnemers moeten zelf op zoek gaan naar grond, waardoor de nieuwe bebossing zonder enige overkoepelende visie gebeurt. In plaats van in te zetten op grote, robuuste bossen, wordt een beleid gepromoot om allerlei kleine percelen te bebossen. De raad wijst op dit knelpunt en vraagt hieromtrent een oplossing uit te werken gericht op de effectieve realisatie van de noodzakelijke boscompensatie op het terrein. De raad heeft tenslotte nog enkele bemerkingen bij artikel 2 dat invulling geeft aan het afwijkingskader.