advies besluit complexe projecten

Op de raadszitting van 25 juni 2014 bracht SARO op vraag van minister Philippe Muyters, advies uit over het ontwerpbesluit tot uitvoering van het decreet complexe projecten. In het advies formuleert de raad diverse bemerkingen ten aanzien van inspraak en participatie bij de voorziene procedures voor complexe projecten. De raad vraagt aandacht voor het gelijkheidsbeginsel. Overheden en burgers moeten een gelijkaardige behandeling krijgen ongeacht de procedure die doorlopen wordt. Tevens formuleert de raad bedenkingen bij de individuele kennisgeving van het voorkeursbesluit en het projectbesluit.

Ook inzake adviesverlening vraagt de raad aandacht voor het gelijkheidsbeginsel. De raad vraagt om de huidige adviesrol van SARO, Procoro en Gecoro inzake de ruimtelijke uitvoeringsplannen voldoende te bewaken.

Verder vraagt de raad in dit advies aandacht voor de beoogde versnelling en vereenvoudiging, voor de kennisgeving inzake de milieueffectrapportage en voor de afstemming met de VCRO. Tenslotte vraagt de raad om het ontwerpbesluit nog eens grondig te screenen in functie van een realistische uitvoering van complexe projecten op gemeentelijk en provinciaal niveau.