advies besluit handelingen algemeen belang

SARO ontving op 22 januari 2012 een adviesvraag van minister Philippe Muyters over de wijzigingen aan het besluit ‘kleine handelingen’. Deze wijziging is gekoppeld aan een wijziging van artikel 4.4.7, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

De raad stelt in zijn advies van 22 februari 2012 vast dat met de voorgestelde wijzigingen, het uitzonderingsregime zeer sterk uitgebreid wordt. De mogelijkheden om bepaalde infrastructuurwerken uit te voeren, die afwijken van de stedenbouwkundige voorschriften worden zeer sterk verruimd. SARO dringt er op aan het toepassingsgebied van de uitzonderingsregel sterk te beperken. De raad kan de voorgestelde wijziging aan artikel 4.4.7, §2 niet ondersteunen en dringt erop aan dat in dit artikel de voorwaarde dat de handelingen de algemene bestemming van een gebied niet mag in het gedrag brengen, behouden blijft.

De afweging in hoeverre de bestemming van het gebied niet in het gedrang komt, is een belangrijk aspect in de afweging of een handeling kan doorgaan zonder bestemmingswijziging. Dit beoordelingscriterium wordt met voorliggende wijziging (grotendeels) verlaten. Bovendien vraagt de raad om in artikel 4.4.7, §2 de huidige voorwaarde ‘dat de handelingen het architectonische en landschappelijke karakter van het betrokken gebied niet in het gedrang mogen brengen’ ook te behouden.