advies besluit werken algemeen belang

SARO werd op 14 april 2009 door de Vlaamse Minister bevoegd voor Ruimtelijke Ordening verzocht om binnen de 15 dagen advies uit te brengen over het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot aanwijzing van de werken, handelingen of wijzigingen van algemeen belang en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse bouwmeester.

SARO bracht op 30 april 2009 advies uit en formuleerde onder meer bedenkingen bij de vraag tot spoedbehandeling.

SARO stelde tevens vast dat de Vlaamse Regering een resem uitvoeringsbesluiten voorbereidt die op 1 september 2009 in werking zouden treden. Gelet op de voorziene procedures voor de totstandkoming van al deze uitvoeringsbesluiten en de omvang van de hervorming wees de raad er op dat de voorziene inwerkingtreding op 1 september 2009 in de praktijk tot aanzienlijke moeilijkheden zal leiden.

De raad wees ook op diverse onduidelijkheden in het ontwerpbesluit; dit onder meer wat betreft het toepassingsgebied. De raad drong er op aan om dit alsnog te verduidelijken.