advies complex project De Nieuwe Rand

Op 11 december 2020 startte de Vlaamse Regering het complex project voor het oostelijk traject van het Haventracé. De naam van dit complex project werd nadien veranderd van ‘De Oostelijke Verbinding’ naar ‘De Nieuwe Rand’.

In zijn advies van 26 oktober 2022 over de alternatievenonderzoeksnota (AON) stelt SARO allereerst de vraag of het instrument ‘complex project’ hier op de juiste manier wordt ingevuld. De raad stelt vast dat heel wat ambities en strategieën geen (directe) link hebben met vergunningverlening of ruimtelijke planningsprocessen. De raad wijst tevens op het belang van een volwaardige AON in het kader van het proces tot opmaak van een complex project.

De raad benadrukt dat voorliggende AON geenszins voldoet aan de decretaal vastgelegde bepalingen en formuleert volgende strategische bedenkingen:

  • De raad neemt akte van de doelstellingen zoals vastgelegd in de startbeslissing van de Vlaamse Regering. SARO dringt evenwel aan op verdere verduidelijking van de doelstelling inzake de creatie van een aaneengesloten en robuuste klimaatbossengordel.
  • De raad vindt het aantal voorgestelde alternatieven zeer beperkt. Er worden uitsluitend alternatieven geformuleerd voor de weginfrastructuur (en niet voor de gebiedsvisie). Om de maatregelen en projecten voor de gebiedsvisie vorm te geven hanteert de AON het begrip ‘bouwstenen’. Deze bouwstenen zijn evenwel vaag en het betreft een niet-limitatieve opsomming van mogelijke bouwstenen.
  • De AON kondigt de opmaak aan van een gebiedsvisie voor de omgeving van de infrastructuurstrook alsook van een gebiedsvisie voor de klimaatgordel. De inhoud van deze gebiedsvisies is evenwel nog niet bepaald.
  • Tot slot heeft de raad vragen bij de vooropgestelde onderzoeksmethode. De raad vraagt specifiek aandacht voor het uitvoeren van een volwaardige strategische MER. De raad verwijst naar artikel 10 van het decreet complexe projecten inzake de inhoudsvereisten voor het ontwerp van MER, zoals vermeld in artikel 4.2.8, §1, 5° en artikel 4.3.7 van het DABM