advies conceptnota integratie plan-MER

SARO bracht - op vraag van minister Philippe Muyters - op 29 januari 2014 advies uit over de conceptnota ‘Opmaak van een wetgevend kader voor de integratie van de plan-m.e.r. en andere effectbeoordelingen in planprocessen van de ruimtelijke ordening’. SARO vindt het positief dat met deze conceptnota inzicht wordt gegeven in de grote lijnen van het nieuw wetgevend kader voor de integratie van de plan-m.e.r. in de ruimtelijke planprocessen. De raad kan zich aldus in een vroeg stadium van het proces uitspreken over de gewenste ontwikkelingen. De raad boordeelt het bovendien als positief dat een duurzame oplossing op lange termijn wordt nagestreefd. Hierbij wordt niet enkel een oplossing ontwikkeld voor het recente arrest van het Grondwettelijk Hof maar ook voor de geïnventariseerde knelpunten van het instrument ‘RUP’.           

De raad onderschrijft de belangrijkste uitgangspunten gericht op de opstart van één geïntegreerd proces met een geïntegreerde effectbeoordeling en een sterke nadruk op participatie. De raad gaat in zijn advies verder in op de diverse uitgangspunten en formuleert telkens een aantal randvoorwaarden ten aanzien van de verdere concretisering van het uitgangspunt. De raad wijst tevens op de zeer grote verscheidenheid aan RUP's. De geïntegreerde procedure moet inzetbaar zijn voor zowel de Vlaamse, de provinciale als de gemeentelijke RUP’s.

Tenslotte vraagt de raad dat de inwerkingtreding van het decreet complexe projecten wordt afgestemd op het decretaal kader dat nog op basis van deze conceptnota moet worden vastgesteld. Anders oordelen zou later aanleiding kunnen geven tot grote juridische problemen naar analogie met wat zich heeft afgespeeld met RUP’s die volgens het ‘integratiespoor’ zijn opgemaakt.