advies conceptnota nieuw erfgoedinstrumentarium

SARO bracht op 25 april 2012 op eigen initiatief een advies uit over de conceptnota ‘Nieuw erfgoedinstrumentarium’. De conceptnota geeft de aanzet voor aanvullende financieringsinstrumenten voor onroerend erfgoed. Het gaat dan zowel over de Vlaamse Erfgoedkluis als over alternatieve financiering van onroerend erfgoed. SARO meent dat de conceptnota een antwoord kan bieden op de belangrijke nood aan extra financiën. De Vlaamse Erfgoedkluis mag echter geen louter economisch verhaal worden en moet naast een economische taak ook een maatschappelijke taak opnemen. Er moeten ook voldoende garanties worden ingebouwd om een evenwicht na te streven tussen de drie trekkers, met name de PMV, de Vlaamse overheid en de Erfgoedvereniging.

De raad ondersteunt de doelstelling om in eerste instantie het waardevol erfgoedpatrimonium van de Vlaamse overheid onder te brengen in de Erfgoedkluis. Het is tevens positief (en evident) dat alle ministers gevraagd worden hier constructief aan mee te werken. Het is onduidelijk hoeveel dossiers door de Vlaamse Erfgoedkluis zullen geweigerd worden. Een belangrijk aantal erfgoedprojecten zal niet gevat worden. Het is belangrijk dat voor deze projecten een volwaardig alternatief wordt uitgewerkt. SARO stelt verder voor om in een eerste fase beperkt van start te gaan met enkele proefprojecten. Tot slot vraagt SARO in zijn advies aandacht voor het maatschappelijke draagvlak.