advies conceptnota Omgevingsbesluit

Op 11 februari 2022 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota Omgevingsbesluit goed. Deze conceptnota is vrij beknopt en formuleert een aantal principes voor de verdere uitwerking van het nieuw instrument van het omgevingsbesluit. SARO vindt het positief dat met voorliggende conceptnota inzicht wordt gegeven in de grote krachtlijnen inzake de opmaak van een decreet inzake het omgevingsbesluit. De raad krijgt aldus in een vroeg stadium van het proces inzicht in de beoogde ontwikkelingen. Op de SARO-raadszitting van 23 maart 2022 gaf het kabinet van minister Zuhal-Demir toelichting bij deze conceptnota. 

De raad wenst met voorliggend advies op eigen initiatief volgende strategische aandachts-punten te formuleren bij de conceptnota ‘Omgevingsbesluit’ en vraagt om deze aandachts-punten mee te nemen bij de verdere uitwerking van het voorontwerp van decreet inzake het omgevingsbesluit:

  • De conceptnota geeft amper toelichting bij het ruimer beleidskader waarbinnen het omgevingsbesluit zal worden uitgewerkt. De raad vraagt hieromtrent verdere verduidelijking.
  • De raad erkent de potentiële meerwaarde van het nieuw instrument ‘omgevingsbesluit’.
  • Het potentiële toepassingsgebied van het omgevingsbesluit wordt in de conceptnota zeer breed geschetst. De raad vraagt om het toepassingsgebied van het omgevingsbesluit eenduidiger te omschrijven en te beperken tot een aantal specifieke projecten. De raad wenst uitdrukkelijk te benadrukken dat het omgevingsbesluit niet kan worden beschouwd als een instrument voor het oplossen van alle zonevreemde situaties.
  • De raad meent bovendien dat er nood is aan een verdere uitklaring van de positionering van het omgevingsbesluit binnen het huidige instrumentarium voor het omgevingsbeleid; dat nu reeds zeer omvangrijk en divers zijn.
  • De raad vindt het een belangrijke voorwaarde dat een omgevingsbesluit wordt uitgewerkt ter uitvoering van gemeentelijke, provinciale of gewestelijke ruimtelijke beleidsplannen of ruimtelijke structuurplannen. De link tussen het omgevingsbesluit en het ruimtelijk planningskader is cruciaal. De conceptnota schetst de grote principes voor de verdere uitwerking van het decretaal kader voor het omgevingsbesluit. De verdere operationalisering van de procedure voor opmaak van het omgevingsbesluit zal in een latere fase worden geconcretiseerd. De raad formuleert in  dit advies enkele aandachtspunten ten aanzien van de opmaak van een MER voor het omgevingsbesluit, de voorziene inspraak, de potentiële initiatiefnemers en de rol van de geregistreerde ruimtelijke planners.