advies decreet complexe projecten

SARO bracht op 26 juni 2013 advies uit over het voorontwerp van decreet complexe projecten op vraag van minister Philippe Muyters. De raad ondersteunt de initiële doelstelling van dit decreet gericht op versnelling, vereenvoudiging en verbetering van procedures bij maatschappelijk belangrijke projecten. De raad staat ook achter de centrale principes in de procesaanpak, maar formuleert niettemin nog diverse strategische bemerkingen. SARO vraagt onder meer om de rol van de strategische advisering voluit te respecteren en de raden te betrekken bij de verdere uitwerking van de talrijke uitvoeringsbesluiten. SARO stelt in zijn advies vast dat het voorliggend decreet verder gaat dan een zuiver proceduredecreet. De raad dringt er tevens op aan om de toegang tot het decreet verder te verduidelijken en maximaal in te zetten op inspraak en participatie.

In zijn advies formuleert SARO verder bedenkingen bij de belangrijke rechtsgevolgen die gekoppeld worden aan het voorkeursbesluit. Deze belangrijke rechtsgevolgen moeten beoordeeld worden in het kader van de ruime toegang tot het decreet. Bovendien is de raad kritisch ten aanzien van de belangrijke doorwerking van het projectbesluit. Zo zal een projectbesluit ook kunnen gelden als een ruimtelijk uitvoeringsbesluit. Hiermee wordt sterk afgeweken van de procedure en de beginselen van de VCRO. Verder voorziet het decreet dat het definitief vastgesteld projectbesluit diverse gewestelijke beschermingen (zoals beschermd landschap, bosreservaat, natuurreservaat) kan opheffen. Het decreet bevat onvoldoende garanties dat een dergelijke opheffing van beschermingsbesluiten slechts kan in zeer uitzonderlijke gevallen nl. bij projecten van zeer groot maatschappelijk belang.