advies discussienota decreet varend erfgoed

SARO ontving op 27 maart 2013 een adviesvraag van minister Geert Bourgeois over de discussienota inzake de herziening van het decreet varend erfgoed. De minister stelde dat het decreet van 29 maart 2002 tot bescherming van het varend erfgoed aan actualisering toe is. De discussienota gaat uit van een bijsturing van het decreet en dus niet van een fundamentele herziening. De belangrijkste accenten zijn een verdere verfijning van het begrip ‘varend erfgoed’, het decretaal verankeren van de inventaris van het varend erfgoed en een verbetering en aanvulling van de ondersteunende maatregelen.

SARO en SARC brachten op 24 april 2013 een gezamenlijk advies uit. De raden vinden het positief dat met de discussienota inzicht wordt gegeven in de belangrijkste elementen van de geplande wijziging van het decreet varend erfgoed. De raden ondersteunen in grote lijnen de voorgestelde wijzigingen. Het is tevens positief dat een goede afstemming wordt nagestreefd met het ontwerp Onroerenderfgoeddecreet.